Działaj Lokalnie

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.


„Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Od 2010 roku jesteśmy jednym z 77 Ośrodków Działaj Lokalnie.

Co roku ogłaszamy na terenie powiatu ełckiego lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Część środków finansowych na program pochodzi od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), a drugą część przekazują samorządy lokalne.

Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno w liczbach (2010-2019):

  • przyznaliśmy i rozliczyliśmy 143 dotacje na wsparcie inicjatyw organizacji i grup nieformalnych, 
  • wartość przyznanych dotacji wyniosła 586.117 zł,
  • wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła 1.040.468 zł!
  • średnio rocznie w projektach bierze udział 230 wolontariuszy i 4,5 tysiąca uczestników i odbiorców działań.

W 2020 roku na wnioski czekamy do 15 maja 2020.

Poniżej, w zakładce "Do pobrania" znajdują się: regulamin tegorocznego konkursu i poglądowy wniosek w wersji edytowalnej.

 

W 2019 roku wspieraliśmy realizację 11 projektów! Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 54.180 zł.

1.     Stowarzyszenie ADELFI, grupa nieformalna „Ełk, tu sadzę” – projekt „Zielone Forum” – 5 450 zł

Zrealizowano Akademię Przyjaciół Drzew przy pomocy zaprzyjaźnionych fundacji - Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia i fundacji Las Naturalny z Giżycka. Wspólnie przy pomocy ekspertów (z fundacji wyżej wymienionych i Fundacji Dzika Polska) zdiagnozowaliśmy nasze drzewa, wystawiliśmy drzewom właściwe zalecenia pielęgnacyjne i wciąż dopingujemy miejskich decydentów do przestrzegania zasad sztuki pielęgnacji drzew i krzewów. Wspólnie z wolontariuszami zrealizowaliśmy dwa parki kieszonkowe. Poprzez wspólne działania zwiększyliśmy kompetencje miejskich aktywistów, a przez to zwiększyliśmy poczucie wpływu mieszkańców w procesie partycypacji społecznej. Przeprowadziliśmy dla młodzieży aktywne zielone lekcje. Efektem było m.in. zaangażowanie młodzieży w strajk klimatyczny.

2.     Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie – projekt „Razem możemy więcej” – 5 140 zł

Utworzyliśmy przyjazne i ogólnodostępne miejsca rekreacyjno-sportowe z altaną, ogniskiem, grillem, ławkami na nad jeziorem. Poprawia integracji społecznej i nawiązanie nowych więzi na terenie wsi przyczyniła się do poprawy relacji i społecznego wsparcia dla osób starszych i samotnych. Trwałym efektem warsztatów ogrodniczych jest zagospodarowanie terenów zielonych wokół altany i na działce. Zaś w ramach warsztatów kulinarnych uczestnicy z różnych grup wiekowych poznali zwyczaje i tradycje kulinarne własnego regionu, co przyczyniło się do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny. Wartością dodaną projektu jest współdziałanie mieszkańców przy realizacji festynu, dzięki któremu było możliwe osiągnięcie zaplanowanych celów o charakterze dobra wspólnego.


3.     Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, grupa nieformalna „Jezioraki” – projekt „Mini park w Jeziorowskich” – 4 500 zł

 Nasz projekt miał za zadanie podnieść aktywność społeczną i prawić estetykę wsi przez co podnieść atrakcyjność turystyczną. Te cele zostały osiągnięte poprzez zorganizowanie spotkań informacyjnych na temat projektu a następnie pracach przy parku, który powstał dzięki dofinansowaniu. Nasza praca zaczęła się od zakupu materiałów do przygotowania terenu a następnie wykonaniu ścieżek. Sukcesywnie były zamawiane i nasadzane rośliny ozdobne aż do końca trwania projektu. Efekt wizualny jaki został osiągnięty dzięki tym pracom przyniósł podziw i zachwyt mieszkańców i turystów w całej okolicy. Między czasie została spisana historia wsi a członkowie Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego zrobili i przekazali zdjęcia wsi z lotu ptaka miejscowości w różnych porach roku. Materiały te zostały umieszczone na tablicach informacyjnych a następnie powieszone na ogrodzeniu przepompowni co jeszcze bardziej zwiększyło zainteresowanie naszym parkiem. Na zakończenie głównych działań projektowych zostało zorganizowane spotkanie integracyjne mieszkańców wsi i uczestników projektu w ramach którego podziękowano z dotychczasową pracę i uzyskano deklaracje że po zimie działania pielęgnacyjne nad roślinami które zostały posadzone będą dalej kontynuowane.

4.     Inicjatywa DL „Boccia w Powiecie Ełckim” – projekt „Boccia to sport dla wszystkich” – 5 400 zł

Na terenie powiatu w Gminach Kalinowo, Stare Juchy, Prostki i Gminie Ełk wytrenowaliśmy i stworzyliśmy drużyny do gry w boccia, które po przejściu przez Turnieje lokalne gminne, wzięły udział w głównym Turnieju Powiatowym o puchar Starosty Ełckiego. Do Turnieju Głównego przygotowaliśmy się, biorąc udział w szkoleniu i zdobyciu Instruktora i Sędziego gry w boccia, dzięki czemu turnieje bocci będą mogły być organizowane także po zakończeniu Projektu. Boccia jest grą w której może brać udział każdy, bez względu na stopień sprawności fizycznej. W Turnieju Powiatowym Bocci wzięło udział 8 drużyn, w tym zaproszona drużyna Domu Pomocy Społecznej Pozezdrze koło Węgorzewa. Gminę Ełk reprezentowała drużyna DPS Nowa Wieś. Puchar Starosty Powiatu zdobyła drużyna Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

5.     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichy – projekt „Talent show” – 5 000 zł

Celem głównym naszego projektu było skupienie osób wokół działań na rzecz aktywności mieszkańców, w związku z szerzeniem kultury poprzez "Wydobycie talentów w naszej społeczności. Stworzyliśmy miejsce (scenę) z którego będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec, scena będzie wykorzystywana do imprez integracyjnych naszej miejscowości. Zorganizowaliśmy imprezę na której kilku naszych mieszkańców pokazało swoje umiejętności i talenty artystyczne . Zaangażowanie w pracę nad projektem pokazało, że społeczność dba o dobro wspólne i otoczenie ("Talent show"). Na wspólnej imprezie mieszkańcy zintegrowali się poprzez wspólne biesiadowanie.


6.     Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie, grupa nieformalna „Młoda Kalina” – projekt „Odkrywamy kufer tradycji” – 6 000 zł

W ramach projektu zorganizowano warsztaty krawieckie, haftu krzyżykowego i plastyczne. Dzieci nauczyły się obsługi maszyny do szycia, poznały podstawowe techniki krawieckie, samodzielnie uszyły poduszeczki i tekstylne zabawki. Dorosłe uczestniczki wspólnym wysiłkiem uszyły ludowe spódnice dla zespołu "Młoda Kalina". Odbyły się również warsztaty haftu krzyżykowego oraz zajęcia plastyczne, podczas których poznawano tradycyjne wzory ludowe i techniki zdobnicze na terenie dawnych Mazur. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali hafciarskie "wyprawki"- nici, igły, kanwy do wyszywania oraz drewniane kuferki do ich przechowywania. Efekty pracy zostały zaprezentowane lokalnej społeczności podczas występu zespołu "Młoda Kalina" oraz wystawy haftu i malowanych kuferków.

7.     Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” – projekt „Mazurski Słowik” – 5 990 zł

W ramach projektu odbyły się warsztaty wokalne, podczas których dzieci poznawały mazurskie pieśni ludowe. Następnie, na bazie grup warsztatowych, utworzono zespoły wokalne w Kalinowie, Pisanicy i Sypitkach. Aby ukazać piękno brzmienia muzyki ludowej zaangażowano instrumentalistów ludowych, którzy zaprezentowali swoje pasje muzyczne oraz akompaniowali podczas warsztatów i występów. W ramach warsztatów przybliżano też historię i kulturę regionu Warmii i Mazur. W oparciu o zakupione publikacje książkowe zapoznawano dzieci z elementami gwary mazurskiej oraz zwyczajami, obrzędami i realiami życia, o których opowiadają ludowe pieśni. Efekty warsztatów zaprezentowano podczas Przeglądu Piosenki Ludowej "Mazurski Słowik", lokalnych imprez kulturalnych i dożynek gminy Kalinowo.

 

8.     Stowarzyszenie „Nasze Świętajno” – projekt „Co mi w duszy gra?” – 3 200 zł

Realizacja projektu obejmowała następujące działania: 1. Przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjno-artystycznych z nauką śpiewu, gry na akordeonie i gitarze akustycznej. W trakcie warsztatów zostały zebrane pieśni i piosenki ludowe z regionu Mazur i Warmii, prezentowane przez zespół "Świętowiacy". 2. Wydanie publikacji w formie śpiewnika wybranych podczas warsztatów piosenek. Śpiewnik zachowa od zapomnienia dawne pieśni i piosenki ludowe. 3. Zakupiono dla męskiej części zespołu "Świętowiacy" reprezentacyjne elementy stroju ludowego /serdaki i buty ludowe/. 4. Współorganizacja z partnerami projektu otwartej imprezy kulturalnej z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W programie imprezy znalazł się koncert zespołu "Świętowiacy" oraz uczestników warsztatów muzycznych.

9.     Koło Gospodyń Wiejskich Wianek w Orzechowie - projekt "Wianek dla wszystkich" - 3 950 zł

Wyremontowanie altany, zakup wyposażenia (meble kuchenne, stoły, itp.), aranżacja wnętrza w oryginalny sposób. Organizacja regularnych imprez, festynów, spotkań, ale także nabywanie doświadczenia w realizacji działań. Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna się poznała. Wspólnie zorganizowano festyn oraz zabawy Andrzejkowe czy Mikołajowe. podczas których zaangażowało się około 30 osób.

10.   Inicjatywa DL "Miłuszanki" - projekt "Pięknie i bezpiecznie" - 5 000 zł

Projekt polegał na upiększeniu wsi i zapewnieniu bezpieczeństwa. Odnowiliśmy plac zabaw w centrum wsi. Pomalowaliśmy kolorowymi farbami istniejący sprzęt, zakupiliśmy wymarzone przez dzieci "bocianie gniazdo" i nowe zabawki oraz piasek do piaskownicy. Została wykonana i zamontowana furtka/bramka na placu zabaw od strony boiska. Dzieci nie muszą biegać dookoła świetlicy, przy ruchliwej ulicy. Wykonaliśmy dodatkowe wejście do świetlicy od strony boiska (łatwiejszy dostęp do umywalek i toalet). Sami wykuliśmy otwór i wstawiliśmy drzwi. Zakupiliśmy grill i duży kociołek myśliwski, żeby móc przygotować poczęstunek. Wyrównaliśmy teren i posadziliśmy drzewa wzdłuż chodnika. Rolnicy swoim sprzętem wozili żwir i naprawiali drogi, a panie przygotowały posiłek dla wolontariuszy.

 

11.   Ewangelickie Stowarzyszenie DROGA - projekt "Kino Społecznie zaangażowane - poznajemy świat z KINEM" - 4 550 zł

Przeprowadzono 12 otwartych i bezpłatnych spotkań dyskusyjnego klubu filmowego, pt. "Kino społecznie zaangażowane – poznajemy świat z KINEM”, poruszających aktualne problemy świata. Spotkania były otwarte dla wszystkich. Na parkanie Parafii Ewangelicko-Metodystycznej, gdzie w świetlicy odbywały się pokazy filmowe, był powieszony baner, zachęcający każdego mieszkańca do uczestnictwa. Informacja o spotkaniach była zamieszczania w mediach społecznych. Zorganizowano wyjazd do Augustowa do DKF Kinochłon na wspólne oglądanie filmu i spotkanie autorskie. Każde spotkanie było poprzedzone wykładami opisującymi problemy pokazywane w filmach jak również analizę postaw i sytuacji tam przedstawianych. Po filmie odbywały się dyskusja przy poczęstunku.

 

Inicjatywa DL "Mieszkańcy Zawad - Tworek" zgłosiła projekt "Przygotowanie gruntu pod boisko i plac zabaw". Komisja przyznała jej dotację w wys. 4 170 zł, jednak grupa wycofała się z realizacji projektu.


Informacje o programie dostępne są na stronie Działaj Lokalnie