RKG Równać Szanse

Celem Programu Równać Szanse jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Uwaga! W zasadach realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego nastąpiły zmiany, które umożliwiają aplikowanie nie tylko organizacjom pozarządowym, ale także bibliotekom i domom kultury, które zrealizowały co najmniej jeden projekt w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego od 2008 roku. Trzeba pamiętać o tym, że organizacje i instytucje, które będą realizowały projekty w ramach RKG w edycji Równać Szanse 2017 nie będą mogły wziąć udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w 2018 roku. 

W części „Pliki do pobrania” zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz instrukcję wypełniania wniosku w generatorze. Prosimy pamiętać, że wnioski składa się wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie http://rownacszanse.pl/system/.

Poszukującym inspiracji do działania polecamy bazę projektów dostępną tu: http://rownacszanse.pl/projekty

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2016 roku regionalnym operatorem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA. Zapraszamy do kontaktu! Informacji udzielają Iwona Olkowicz i Paweł Wilk, pod adresem: rownacszanseelk@gmail.com