POWTÓRNE ROZEZNANIE RYNKU

21.11.2018 - 12:30
POWTÓRNE ROZEZNANIE RYNKU

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, partner Gminy Świętajno, realizującej projekt grantowy „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, 

nr umowy 068/OKIII/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. ponownie zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na

dostawę 13 komputerów wraz z oprogramowaniem. 

I.              DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, NIP: 8481750684, REGON280029179, KRS 0000233904

 

II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.          OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU 

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV: 30213200-7 Komputer tablet

Przedmiotem rozeznania rynku jest wyłonienie firmy, która zapewni dostawę 13 komputerów przenośnych zgodnych ze specyfikacją wraz z oprogramowaniem.

 

Opis przedmiotu zamówienia/ zakres usługi: 

Dostawa 13 sztuk komputerów przenośnych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami: 

·      procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz 


·      czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii), 


·      pamięć RAM minimum 4GB, 


·      pamięć masowa minimum 64GB, 


·      ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10" i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej, 


·      możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g, 


·      złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0, 


·      zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,

·      myszki przewodowe,

·      oprogramowanie Windows 10, pakiet Ms Office.

 

Preferowane będą oferty spełniające dodatkowe wymagania:

  pamięć masowa SSD

  rysik, 


  konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm), 


  konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i 
touchpada),

  zastosowanie urządzeń do jednoczesnego przechowywania i transportu wielu urządzeń jednocześnie umożliwiającego transport ręczny do samochodu
trenerowi (nie więcej niż 7 komputerów w jednym przenośnym urzadzeniu tj. maksymalnie 14 kg).

 

IV. Planowany termin realizacji zamówienia

Zamówienie ma być zrealizowane najpóźniej do 15 grudnia 2018.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zapłaty za wykonanie zamówienia najpóźniej do 31 grudnia 2018.

 

V. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert

Cena – 50%
 (50 pkt)

Kryteria dodatkowe:

- wyższe niż minimalne wymagania sprzętowe: 

-      pamięć RAM
8 GB i więcej – 5% za spełnienie warunku - 5 pkt; 0 pkt za niespełnienie warunku

-      ekran dotykowy wielkości od 10,1’’ do 12’’ – 5% za spełnienie warunku - 5 pkt; 0 pkt za niespełnienie warunku

-      ekran dotykowy powyżej 12,1’’ – 10% za spełnienie warunku - 10 pkt; 0 pkt za niespełnienie warunku

-      pamięć masowa SSD – 10% za spełnienie warunku - 10 pkt; 0 pkt za niespełnienie warunku

-      pamięć masowa powyżej 64GB – 10% za spełnienie warunku 5 pkt, 0 pkt za niespełnienie warunku

- rysik – 1% za spełnienie warunku
 - 1 pkt, 0 pkt za niespełnienie warunku

- konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm) – 2% za spełnienie warunku 
- 2 pkt, 0 pkt za niespełnienie warunku

- konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada) – 2% za spełnienie warunku - 2 pkt, 0 pkt za niespełnienie warunku

- zastosowanie rozwiązań do jednoczesnego przechowywania i transportu wielu urządzeń jednocześnie umożliwiającego transport ręczny do samochodu
trenerowi (nie więcej niż 7 komputerów w jednym przenośnym urządzeniu tj. maksymalnie 14 kg) – 10% za spełnienie warunku - 10 pkt, 0 pkt za niespełnienie warunku.

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

VI. Zasady składania ofert:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych.

2. Oferta musi być złożona na formularzu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego dokumentu.

3. Termin związania ofertą:Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą w terminie: 10 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 16:00(decyduje data wpływu oferty),elektronicznie na adres: iwona@stopa.org.plw formie czytelnych skanów dokumentów opatrzonych podpisem osoby upoważnionej do składania ofert i oświadczeń w imieniu Wykonawcy, ze wskazaniem w tytule wiadomości elektronicznej przedmiotu rozeznania rynku.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie złożenia oferty jest:

Pani Iwona Olkowicz – koordynatorka projektu

e-mail: iwona@stopa.org.pl