ROZEZNANIE RYNKU

13.11.2018 - 08:15
ROZEZNANIE RYNKU

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, partner Gminy Świętajno, realizującej projekt grantowy „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, nr umowy 068/OKIII/2018

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na

dostawę 13 komputerów wraz z oprogramowaniem

 

I.              DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk

NIP: 8481750684, REGON280029179, KRS 0000233904

 

II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.          OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU 

Zamówienie dotyczy: Kod CPV: 30213200-7 Komputer tablet

Przedmiotem rozeznania rynku jest wyłonienie firmy, która zapewni dostawę 13 komputerów przenośnych zgodnych ze specyfikacją wraz z oprogramowaniem.

Opis przedmiotu zamówienia/ zakres usługi: 

Dostawa 13 sztuk komputerów przenośnych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami: 

  procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz 


  czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii), 


  pamięć RAM minimum 4GB, 


  pamięć masowa minimum 120GB, 


  ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10" i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej, 


  możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g, 


  złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0, 


  zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,

  możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie 
tabletu,

  oprogramowanie Windows 10, pakiet Ms Office.

 

Preferowane będą oferty spełniające dodatkowe wymagania:

  pamięć masowa SSD

  rysik, 


  konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm), 


  konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i 
touchpada),

  zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas).


  zastosowanie urządzeń do jednoczesnego przechowywania i transportu wielu urządzeń jednocześnie umożliwiającego transport ręczny do samochodu
trenerowi (nie więcej niż 7 komputerów w jednym przenośnym urzadzeniu tj. maksymalnie 12 kg).

 

IV. Planowany termin realizacji zamówienia

Zamówienie ma być zrealizowane do 30 listopada 2018.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zapłaty za wykonanie zamówienia najpóźniej do 15 grudnia 2018.

 

V. Okres gwarancji:minimum 2 lata

 

VI. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert

Cena – do 50%


Kryteria dodatkowe:

- wyższe niż minimalne wymagania sprzętowe: 

-      pamięć RAM
8 GB i więcej – 5% za spełnienie warunku

-      ekran dotykowy większy niż 10" – 5% za spełnienie warunku

-      pamięć masowa SSD – 10% za spełnienie warunku

-      pamięć masowa powyżej 120GB – 5% za spełnienie warunku

- rysik – do 2% za spełnienie warunku


- konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm) – do 4% za spełnienie warunku


- konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada) – do 2% za spełnienie warunku

- zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas) – 2% za spełnienie warunku.

- zastosowanie rozwiązań do jednoczesnego przechowywania i transportu wielu urządzeń jednocześnie umożliwiającego transport ręczny do samochodu
trenerowi (nie więcej niż 7 komputerów w jednym przenośnym urządzeniu tj. maksymalnie 12 kg) – 15% za spełnienie warunku.

 

VII. Zasady składania ofert:

1. Wykonawca może złożyć kilka ofert.

2. Oferta musi być złożona na formularzu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego dokumentu.

3. Termin związania z ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą w terminie: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty), elektronicznie na adres: iwona (at) stopa.org.pl w formie czytelnych skanów dokumentów opatrzonych podpisem osoby upoważnionej do składania ofert i oświadczeń w imieniu Wykonawcy, ze wskazaniem w tytule wiadomości elektronicznej przedmiotu rozeznania rynku.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie złożenia oferty jest:

Pani Iwona Olkowicz – koordynatorka projektu

e-mail: iwona (at) stopa.org.pl

 

Pliki do pobrania