Najczęściej zadawane pytania

Lista najczęściej zadawanych pytań w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse

-      Czy aplikując po raz pierwszy do RKG mam szansę na dofinansowanie projektu?

Doświadczenie w pisaniu projektów nie ma wpływu na ocenę wniosku w ramach konkursu. W latach ubiegłych nowe organizacje otrzymały około 50 %  wszystkich dotacji.

-      Czy przy ocenie wniosku przez ekspertów liczy się doświadczenie wnioskodawcy w pracy z młodzieżą?

Nie, w kryteriach oceny nie ma pytania o doświadczenie wnioskodawcy w pracy z młodzieżą. Jednak doświadczenie koordynatora w pracy z młodzieżą jest przydatne, bo daje większą szansę na jak najlepszą dla młodych ludzi realizację projektu.

-      Czy konsultowanie wniosku z regionalnym operatorem zwiększa szansę na uzyskanie dotacji?

Konsultacje wniosku nie dają żadnej gwarancji na uzyskanie dotacji. Konsultacje prowadzą przedstawiciele regionalnego operatora, zaś wnioski – w oparciu o udostępnione kryteria merytoryczne – ocenia komisja ekspertów. Konsultacja ma na celu minimalizowanie najczęściej popełnianych błędów, jednak odpowiedzialność za treść złożonego wniosku ponosi wnioskodawca.

-      Czy wniosek w edycji można wydrukować?

Tak, istnieje możliwość wydruku próbnego.

-      Czy koordynator projektu musi być na szkoleniu dla koordynatorów?

Tak, jest to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich koordynatorów dofinansowanych projektów w danej edycji i nie ma możliwości wysłania zastępcy na szkolenie. Dla osób, które uczestniczyły w analogicznym szkoleniu w ramach Programu „Równać Szanse 2018” lub „Równać Szanse 2019” udział w szkoleniu jest fakultatywny.

-      Czy projekt może uwzględniać sprzedaż artykułów wytworzonych przez uczestników w trakcie projektu?

Niestety nie.  Projekt nie może uwzględniać działań o charakterze komercyjnym, a sprzedaż ma właśnie taki charakter.

-      Czy zakup gitary elektrycznej, saksofonu i perkusji jest traktowany jako sprzęt?

Tak. Zakup instrumentów muzycznych, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji projektu jest traktowany jako sprzęt.

-      Czy zakup elementów potrzebnych do samodzielnego złożenia przez młodzież drukarki 3D jest traktowany jako sprzęt?

Nie. Zakup elementów potrzebnych do samodzielnego złożenia przez młodzież drukarki 3D (lub innych urządzeń, które są składane przez młodzież w ramach działań projektowych) jest traktowany jako materiały do zajęć i nie jest traktowany jako sprzęt. Tym samym nie jest obarczony limitem kwotowym w wysokości 25% wartości wnioskowanej dotacji. Natomiast zakup gotowej drukarki 3D jest traktowany jako zakup sprzętu. 

-      Jaki jest limit wydatków z dotacji na zakup sprzętu?

Limit wydatków na zakup sprzętu z dotacji w projekcie wynosi 25% wnioskowanej dotacji - nie mylić z maksymalną kwotą dotacji, o jaką można się ubiegać. To oznacza, że jeżeli w Państwa wniosku aplikujecie o 8.000 zł (gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 8.500 zł), to 25% należy wyliczyć z kwoty 8.000 zł. Nie ma natomiast limitu na zakup sprzętu z innych niż dotacja środków.

-      Czy parafia może składać wniosek do konkursu regionalnego „Równać Szanse”?

Parafia ani inne podmioty niewymienione w zasadach konkursu, nie mogą być wnioskodawcą w Regionalnym Konkursie Grantowym. Wyłącznie podmioty wymienione w zasadach mogą składać wniosek na realizację projektu z młodzieżą do RKG „Równać Szanse”.

-      Czy instytucje nie uprawnione do aplikowania mogą być partnerem we wniosku?

Tak, zarówno szkoły, jak i inne organizacje/instytucje nie wymienione w zasadach jako podmioty uprawnione do aplikowania mogą być partnerami we wniosku i wnieść wkład w realizację projektu.

-      W jakim wieku powinni być uczestnicy projektu?

Zgodnie z 4 punktem zasad programu, uczestnikami projektu ma być młodzież w wieku od 13 do 19 lat – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Uczestnicy muszą spełniać oba warunki: być w przedziale wiekowym wymienionym wyżej oraz być uczniami jednej lub kilku szkół wymienionych wyżej (co oznacza, że szóstoklasiści, którzy mają 13 lat nie mogą uczestniczyć w projektach). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

-      Jak liczyć wiek uczestników projektu: rocznikowo, czy z dokładnością do dnia urodzin?

Młodzież uczestnicząca w projekcie ma mieć minimum 13 i maksimum 19 lat w momencie realizacji projektu. Jej wiek należy liczyć rocznikowo.

-      Ile wniosków o dotację może złożyć jeden podmiot?

W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

-      Kiedy wypłacana jest dotacja?

Dotacja jest wypłacana po podpisaniu umowy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, przed realizacją projektu lub na początku jego realizacji. Planowana data przelania na konto grantobiorcy kwoty dotacji to 9 stycznia 2020 r.

-      Czy stowarzyszenia zwykłe mogą aplikować do konkursu Równać Szanse?

Stowarzyszenia zwykłe mogą aplikować do konkursu, pod warunkiem, że są wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez starostów.

-      Jak sprawdzić dokładnie liczbę mieszkańców danej miejscowości?

Dane, jakie zamieszcza GUS nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych daną miejscowość (najczęściej podają dane o liczbie osób zameldowanych). Organizacja lub instytucja, która ma wątpliwości, czy dane GUS rzeczywiście podają aktualne dane, mogą zwrócić się do urzędu gminy/urzędu miasta, aby uzyskać dane o liczbie mieszkańców uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.