Ramię w Ramię

Tytuł projektu: „Ramię w ramię”

Realizatorzy: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, Gmina Kalinowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Całkowity budżet projektu to 435800,00 zł, w tym wkład UE to 370430,00 zł, wkład Gminy Kalinowo - 26000,00 zł.

Okres realizacji: 01.03.2019 – 29.02.2020

Miejsce realizacji: Borzymy, Wierzbowo

„Ramię w ramię” jest kompleksowym projektem animacyjnym nastawionym na rozwój społeczny miejscowości poprzez:

- realizację indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu i ich rodzin/otoczenia, wsparcie psychologa, terapeuty, prawnika i in. specjalistów w zależności od potrzeb

- animację społeczną - prowadzenie działań przez animatorów w poszczególnych miejscowościach angażujących mieszkańców do podejmowania działań, udział w warsztatach "szytych na miarę", organizację i prowadzenie inicjatyw lokalnych, udział w wyjazdach rozwojowych

- prowadzenie cyklu szkoleń dla uczestników projektu, którego istotą jest wzmocnienie/podniesienie kompetencji uczestników oraz wyposażenie ich w takie umiejętności, które pozwolą na wzmocnienie/podniesienie ich zaangażowania w kolejne działania na rzecz mieszkańców, stanie się liderami/animatorami społeczności po zakończeniu działań projektowych.

Projekt zakłada wykorzystanie modelu "ścieżki pracy animatora społecznego" wypracowanego przez Stowarzyszenie ESWIP w ramach PO KL.