Statut

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” w dalszych postanowieniach statutu zwany Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu: Stowarzyszenie STOPA.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Ełku.

 

§ 3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem ich praw.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 5

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 7

Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy jego członków.

 

§ 8

Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez (między innymi) wsparcie, promocję i animację społeczną, kulturalną, oświatową,

 2. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa,

 3. Wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej,

 4. Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości,

 5. Działania na rzecz kultury i tradycji regionu,

 6. Wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko, jako atrakcyjnego turystycznie,

 7. Tworzenie wzorca współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej
  oraz biznesu,

 8. Działania na rzecz partnerstwa między sektorowego,

 9. Wspieranie idei jednoczącej się Europy i Unii Europejskiej,

 10. Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

 11. Wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej,

 12. Wspieranie organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz sektora biznesu
  w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,

 13. Integracja, promocja i lobbowanie na rzecz organizacji pozarządowych,

 14. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, animowanie współpracy organizacji pozarządowych

 15. Wspieranie działań aktywizujących nieformalne grupy młodzieżowe, osoby i grupy marginalizowane,

 16. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz na rzecz rozwoju lokalnego.

 17. Działalność naukowa, naukowo – techniczna, wydawnicza, oświatowa, kulturalna,
  w zakresie objętym niniejszym statutem,

 18. Działania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji wsi,

 19. Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia,

 20. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,

 21. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia.

 22. Wspieranie polaków i Polonii zagranicą.

 23. Wspieranie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń objętych celami Stowarzyszenia.

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie kampanii społecznych,

 2. Organizacji forum współpracy trójsektorowej,

 3. Konferencji promujących aktywność społeczną,

 4. Akcje promocyjne subregionu,

 5. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim,

 6. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia
  i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami,

 7. Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego,

 8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie
  i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,

 9. Współprace z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,

 10. Współprace z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami stowarzyszenia,

 11. Prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej,

 12. Prowadzenie działalności animacyjnej społeczeństwa,

 13. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce
  i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i inne,

 14. Występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie,

 15. Wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego,

 16. Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu,

 17. Opiniowanie przedstawionych projektów aktów prawnych, regulujących:

 1. Działalność samorządu lokalnego,

 2. Rozwój oraz umacnianie średniej i małej przedsiębiorczości.

 1. Tworzenie i rozwój oraz promocję produktów turystycznych,

 2. Współpraca z lokalnymi punktami informacji turystycznej,

 3. Doskonalenie kadry Stowarzyszenia,

 4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

 5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz Zjednoczonej Europy, w tym we współdziałaniu z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,

 6. Organizację i koordynację prac wynikających z inicjatyw społecznych na rzecz miasta Ełk w zakresie rozwoju infrastruktury z wykorzystaniem dostępnych zewnętrznych środków finansowych krajowych i zagranicznych,

 7. Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego miasta i regionu północno-wschodniej Polski,

 8. Organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury fizycznej, sportu, oraz aktywności kulturalnej,

 9. Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,

 10. Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy
  ze społecznościami lokalnymi innych regionów i państw realizujących podobne cele,

 11. Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia,

 12. Organizowanie programów kształcenia i szkolenia:

 1. Polityków samorządów lokalnych oraz radnych i urzędników samorządowych,

 2. Przedsiębiorców lokalnych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

 1. Działania na rzecz promocji turystyki i eksploracji wszechświata,

 

 1. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego osobom fizycznym oraz prawnym, w tym organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

 1. Pomocy społecznej,

 2. Działalności charytatywnej, filantropii i dobroczynności,

 3. Ochrony i promocji zdrowia,

 4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 5. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 9. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 10. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 11. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 12. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 13. Promocji i organizacji wolontariatu.

 1. Organizowanie aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć, służących pozyskaniu środków na cele filantropijne,

 2. Organizowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych i prawnych wyróżniających się w realizowaniu celów Stowarzyszenia, a dla osób fizycznych także organizowanie i przyznawanie stypendiów,

 3. Wspieranie i prowadzenie funduszu lokalnego poprzez jego promocję i działania na rzecz pozyskiwania środków.

 4. Wspieranie i prowadzenie w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych przez prowadzenie wymian młodzieżowych, obozów edukacyjnych, cykli szkoleniowych, szkół i przedszkoli.

 5. Wspieranie i organizowanie działalności wspierającej wolontariat polski i międzynarodowy.

 

Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych,

 2. Wspierających,

 3. Honorowych.

 

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium polski pod warunkiem zaakceptowania celów stowarzyszenia i wypełnienia deklaracji członkowskiej.

 

§ 14

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 16

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

§ 18

Członkowie honorowi są zgłaszani przez Zarząd lub na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. Regularnego opłacania składek.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi:

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w spotkaniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni,

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 22

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. Skreślenia z powodu:

 1. Śmierci albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

 2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
  na piśmie Zarządowi;

 1. Wykluczenia z powodu:

 1. Pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

 2. Niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy lub nie wywiązywania się
  z deklarowanej pomocy członków wspierających,

 3. Rażącego łamania Statutu,

 4. Działania wbrew uchwałom władz Stowarzyszenia,

 5. Naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego,

 6. Innych działań na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Decyzje w sprawie skreślenia oraz wykluczenia członków zwyczajnych, wspierających i honorowych podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 26

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń czasowych.

 

§ 27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 28

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 29

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście,

 

§ 30

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:

 1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy wszystkich uprawnionych do głosowania członków,

 2. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 32

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane, co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie i telefonicznie do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

 

§ 33

Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie i telefonicznie do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

 

§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

 

§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. Uchwalanie zmian statutu,

 3. Uchwalanie regulaminu wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. Uchwalanie bilansu i budżetu Stowarzyszenia,

 5. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 7. Uchwalanie, co roku absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

 12. Podejmowanie uchwał w każdych innych sprawach wniesionych pod obrady.

 13. Ustanawianie odznak, medali i tytułów honorowych oraz ich przyznawanie wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nie lub dla samego Stowarzyszenia.

 

§ 36

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

 

§ 37

Zarząd składa się od trzech do pięciu osób - prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz członków Zarządu. Każdorazowo przy wyborze Zarządu Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa funkcje oraz dokładną liczbę członków Zarządu.


 

§ 38

Członkowie Zarządu:

 1. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 2. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 40

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 5. Zatrudnianie pracowników,

 6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia,

 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 9. Ustanawianie (w formie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów
  w obecności, co najmniej połowy członków) minimalnej, obowiązkowej wysokości składki członkowskiej,

 10. Przyjmowanie, skreślanie i prowadzenie ewidencji członków,

 11. Powoływanie komisji, rad, i inne ciał doradczych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 41

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu. W innych sprawach wystarczy podpis jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 42

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 43

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

 

§ 44

Komisja Rewizyjna, jako kolegialny organ nadzoru jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. Składania wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,

 4. Składanie wniosków o udzielenie lub nie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

 6. Prawo wnioskowania o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,

 

§ 46

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 

§ 47

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. Składek członkowskich,

 2. Darowizn,

 3. Dotacji, grantów i subwencji,

 4. Ofiarności publicznej,

 5. Spadków i zapisów,

 6. Dochodów z majątku stowarzyszenia,

 7. Zbiórek publicznych,

 8. Odsetek i dochodów z kapitału,

 9. Wpływów działalności statutowej.

 

§ 48

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na kontach Stowarzyszenia, kontach inwestycyjnych stowarzyszenia, obligacjach oraz innych bezpiecznych formach pomnażania kapitału.

 

§ 49

Dochód osiągnięty z działalności stowarzyszenia oraz z jego majątku przeznaczony jest w całości na realizację jego celów statutowych.

 

§ 50

Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

§ 51

Majątek i dochody Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”.

 2. Przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 52

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 53

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.