Rusza konkurs "Mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie" na 2019 rok

03.03.2019 - 21:30
Rusza konkurs "Mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie" na 2019 rok

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działaniaogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE. 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 4 marca – 3 kwietnia 2019 r.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE DZIAŁANIA KTÓRE:

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą sie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PROGRAM MIKRODOTACJI ADRESOWANY JEST DO:

1. Młodych organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.

Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

·      wzmocnienie potencjału - sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.

·      lub realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

2. Grup nieformalnych - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

3. Grup samopomocowych - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

 
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:

·      mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),

·      planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

 

Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2019 roku wynosi:

63 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
162 100,00 złotych -  dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2019 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)

Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych - 5 000 złotych

Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:

www.warmiamazurylokalnie.pl, oraz www.warminskizakatek.com.pl, 

www.przystan.ilawa.pl, 

www.funduszlokalnynidzica.pl,

http://www.stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie 

www.spdim.pl,

www.kanal-elblaski-lgd.pl (ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie  wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: 

1.     odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,

2.     zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,

3.     szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.

4.     zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,

5.     jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,

6.     planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,

7.     gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,

8.     mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE  jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:

- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Światki, Dywity, Jonkowo)

     Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie-Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

     ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058

    www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: warminskizakatek@wp.pl

Koordynator lokalny: Małgorzata Ofierska, Izabela Sztremer

 

- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)

     Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"

     ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23c,  14-200 Iława,  tel. 602 474 956

     www.przystan.iława.pl,  e-mail: perges.dawid@gazeta.pldl@przystan.ilawa.pl

koordynator lokalny: Dawid Perges

 

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

     Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie-  Nidzicki Fundusz Lokalny

     Kamionka 7 13-100 Nidzica,  tel.  729 280 011, 600859988

     www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak

 

 - dla powiatów:  ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego

     Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie– Ełckie  Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”

Ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796 538 105

www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl,   iwona@stopa.org.pl

Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

 

dla powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego

     Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

     ul. Kolejowa 2 B,  12-220 Ruciane Nida,  tel. 510 211 940, 500 227 829

     www.spdim.pl, e-mail: kierod@op.pl,  spdimrn@gmail.com

Koordynator lokalny: Alina Kierod

    

- dla powiatów:  kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn

     Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie– Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Łajsy , 11-036 Gietrzwałd, tel:89672 96 43, 502 467 674 (Tomasz Piłat), 503 169 633 (Iwona Hudź)

www.poludniowawarmia.pl, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl

Koordynator lokalny: Tomasz Piłat, Iwona Hudź

     

- dla powiatów:  elbląskiego i miasta Elbląga

    Punkt Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury  Lokalnie-Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa  Działania

    ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,  tel. 552 394 961, 556 643 845

     www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

 

Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Krzysztof Oksiędzki, Grażyna Wasilewska

Dotyczy programu