Trygort dla Seniora, Senior dla Trygortu

25.10.2020 - 11:30
Trygort dla Seniora, Senior dla Trygortu

Głównym celem projektu było zaktywizowanie osób w wieku starszym mieszkających w Trygorcie poprzez różne działania animacyjne, w tym organizację cotygodniowych spotkań, zajęć ogrodniczych, warsztatów kulinarnych. Ważnym aspektem było zaangażowanie do projektu pozostałych grup wiekowych. Grupa dzieci i młodzieży angażowała się w zajęcia ogrodnicze z seniorami, pomagając przy cięższych pracach. Wśród osób pracujących zaangażowano wolontariuszy, którzy poprowadzili spotkania tematyczne, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu prawa, opieki medycznej, praw pacjenta, tajników zdrowej kuchni itp. „Dobro społeczne, które udało nam się osiągnąć to trwałe poczucie odpowiedzialności za sąsiadów oraz wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty terytorialnej i współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkamy” – mówią z dumą realizatorzy. Projekt pozwolił na zacieśnienie więzi międzypokoleniowych i stworzył przestrzeń do pomocy sąsiedzkiej, takiej jak oferowanie zrobienia zakupów w mieście, czy przypilnowania dzieci. Szczególnie ważne było wspólne dbanie o ukwiecenie wsi, za które odpowiedzialność wzięły wspólnie wszystkie grupy wiekowe. 

Dzięki cotygodniowym spotkaniom grupy seniorów nastąpił znaczny wzrost integracji i znaczne zacieśnienie więzi w tej grupie rówieśniczej. W działania w ramach projektu zaangażowanych było 5 wolontariuszy. 10 dzieci i młodzieży wzięło udział we wspólnych z seniorami zajęciach ogrodniczych. Znacznie poprawiła się również estetyka wsi poprzez nasadzenia kwiatów, co spowodowało wzrost dumy z miejsca zamieszkania u całej społeczności Trygortu.

 

Projekt realizowany był w ramach projektu WARMIA MAZURY LOKALNIE 4, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dotyczy programu