Konkurs NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 wystartował!

15.07.2021 - 16:30
Konkurs NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 wystartował!

Z przyjemnością informujemy, że od 15 lipca do 20 sierpnia 2021 czekamy na wnioski w konkursie Warmia Mazury Lokalnie 5.

Głównym celem Programu NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Adresaci konkursu:

  1. Młode organizacje pozarządowe - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj.warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł
  2. Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.

Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.12.2021 r.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie poprzez generator wniosków.

Pełna treść regulaminu dostępna jest do pobrania poniżej. Szczegółowych informacji w imieniu Ośrodka Animacyjno - Doradczego Warmia Mazury Lokalnie w Elku, obejmującego zasięg powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego, udziela Paweł Wilk, tek. 796-538-105, e-mail: pawelwilk8@o2.pl. 

Dotyczy programu