Ogłaszamy konkurs NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 2022

21.02.2022 - 15:00
Ogłaszamy konkurs NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 2022

Partnerstwo organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" (lider partnerstwa), Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” 
ogłasza konkurs Mikrogranty NOWE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 5.

Głównym celem Programu NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Adresaci konkursu:

  1. Młode organizacje pozarządowe - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj.warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł
  2. Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym poniżej. Wnioski można składać przez generator wniosków od 1 do 31 marca 2022.

Informacji o programie udziela Paweł Wilk, tek. 796-538-105, e-mail: fiowmlelk@gmail.com. Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie w Elku, obejmuje zasięg 4 powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Dotyczy programu