Akcja - lokalna integracja! Акція – місцева інтеграція!

15.07.2022 - 19:00
Akcja - lokalna integracja! Акція – місцева інтеграція!

 

 

 

 

Program „Akcja – lokalna integracja” ma na celu wspieranie najciekawszych pomysłów na działania integracyjne i sąsiedzkie włączające społeczność ukraińską mieszkającą w Ełku/powiecie ełckim. 

W ramach programu wspieramy w formie mini-grantów pomysły na działania wspólnotowe, które – realizowane poprzez grupy mieszkańców – mają pomóc lepiej funkcjonować osobom z Ukrainy w codziennym działaniu oraz mogą przyczyniać się do lepszej integracji ze społecznością polską. Mogą to być np. wspólne wycieczki, aby poznać lepiej okolicę, zapoznać się z ofertami instytucji publicznych (Ełckie Centrum Kultury lub inne domy kultury, biblioteki, Państwowa Straż Pożarna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji itp.), organizacja wspólnych wydarzeń dla nowoprzybyłych mieszkańców Ełku, zakup drobnych materiałów, biletów w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, lub inne działania, które pomogą przystosować się do życia w Ełku, z poszanowaniem odrębności kulturowej Ukrainek i Ukraińców mieszkających w powiecie ełckim. Wychodzimy z założenia, że ludzie sami wiedzą najlepiej co jest im potrzebne, dlatego nie zawężamy propozycji do jednego tematu czy działania.Motywem przewodnim jest pytanie „Co byście zrobili potrzebnego dla swojej społeczności lub grupy za 500 zł?

Wnioski przyjmujemy w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Wnioski do sfinansowania zostaną wyłonione przez Radę Ełckiego Lokalnego Funduszu w ciągu 5 dni.  Rada ma prawo rekomendować propozycje zmian w realizacji mini-inicjatyw. Realizacja wybranych inicjatyw nastąpi do 31 grudnia 2022.

 

Програма «Акція – місцева інтеграція» спрямована на підтримку найцікавіших ідей щодо інтеграції та добросусідської діяльності за участю української громади, яка проживає в Елку та його околицях. У рамках програми ми підтримуємо ідеї громадської діяльності у вигляді міні-грантів, які – реалізовані групами мешканців – мають допомогти людям з України краще функціонувати у своїй повсякденній діяльності та може сприяти кращій інтеграції з польською громадою. Це можуть бути, наприклад, спільні поїздки, щоб краще пізнати місцевість, ознайомитися з пропозиціями громадських установ (Елкський центр культури або інші громадські центри, бібліотеки, Державна пожежна служба, Міський центр спорту та відпочинку тощо), організація спільних заходів для новоприбулих до Елка, придбання невеликих матеріалів, квитків у рамках організації вільного часу для дітей та підлітків, або інші заходи, які допоможуть адаптуватися до життя в Елку, поважаючи культурну самобутність українських жінок та чоловиків, що проживають у Елку. Ми припускаємо, що люди самі краще знають, що їм потрібно, тому ми не звужуємо наші пропозиції до однієї теми чи діяльності.

Головним є  запитання  «Що б ви зробили для своєї громади чи групи за 500 злотих?»

Заявки приймаємо постійно до вичерпання коштів. Заявки на фінансування буде відібрано Елкською Радою місцевого фонду  протягом 5 днів. Рада має право рекомендувати пропозиції щодо змін у реалізації міні-ініціатив. Відібрані ініціативи будуть реалізовані до 31.12.2022 року.

Dotyczy programu